Autor

GARLICKI JERZY

 

Program LASY®
® All Rights Reserved     

© Copyright  HELP®

 

 

Program LASY-N napisany został w języku programowania PASCAL przez niewielki zespół programistów

pracujących pod kierunkiem Autora w latach 1992-1994 r.

 

Pomysłodawcą programu był:

 

Ś.P.

JAN RATAJCZAK

1936 - 2000

 

Wieloletni pracownik Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Człowiek o wielkim sercu, szczerze oddany polskim lasom,

który poświęcił polskim lasom całe swe życie,

W podziękowaniu za wieloletnią pracę,

Dyrekcja Okręgowych Lasów Państwowych w Toruniu,

Jana Ratajczaka nam wykończyła.

Został zmuszony do odejścia z pracy na wcześniejszą emeryturę,

Jego serce nie wytrzymało tego i pękło

13 grudnia 2000 r.

 

Programem LASY-N można szybko i wygodnie sporządzać plany zagospodarowania lasów

nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

 

Program opracowany został zgodnie z instrukcją sporządzania uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, wydaną przez I.B.L. Warszawa 1992 r.

 ( MOSZNiL Warszawa, z dnia 25 sierpnia 1992 r. ( Dz.Ust. nr 67, poz 338 )

 

W oparciu o wprowadzone do programu dane program generuje następujące zestawienia i raporty:

 

OPIS OGÓLNY
Wynik Inwentaryzacji Urządzeniowej Lasów Nie Stanowiących Własności Skarbu Państwa

REJESTR DZIAŁEK LEŚNYCH I GRUNTÓW DO ZALESIENIA WG WŁAŚCICIELI

KARTA DOKUMENTACJI ŹRÓDŁOWEJ

ZADANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI LEŚNEJ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I MIĄŻSZOŚCI GATUNKÓW PANUJĄCYCH (GŁÓWNYCH ) wg KLAS i PODKLAS WIEKU

OPIS LASÓW I GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW i PODDZIAŁÓW WG WŁAŚCICIELI
 

 

Widok ekranu z tym MENU

 

 

Pod względem formalno-leśnym program był w 1994 r. dokładnie przetestowany podczas opracowywania lasów niepaństwowych w województwie bydgoskim dla obwodu nadzorczego Nadleśnictwa SZUBIN

przez Biuro Urządzania Lasów  p. Regina i Tadeusz Pędziwiatr w Toruniu.

 

Do chwili obecnej program używany był przez największe w kraju biura Urządzania Lasu w Toruniu.

Biura te nieprzerwanie od 1994 r. do chwili obecnej obrabiały moim programem LASY-N lasy niepaństwowe w najbardziej zalesionych województwach w Polsce głównie pomorskim, bydgoskim, ostrołęckim, kaliskim, sieradzkim, włocławskim.

 

 

OBSŁUGA PROGRAMU

Program LASY-N wzorem innych moich programów jest bardzo przyjazny dla użytkownika

Obsługa programu jest banalnie prosta i przyjemna.

 

Użytkownik programu dokonuje wprowadzania oraz edycji danych w trybie pełnoekranowym.

Wygląda to podobnie jak w arkuszach kalkulacyjnych LOTUS®, QUATTRO® , lub EXCEL® .

 

Widoki 4 ekranów z 4 arkuszami do wprowadzania danych.

 

Wprowadzając lub przeglądając dane można się poruszać we wszystkich 4 kierunkach po ekranie z tą różnicą, że można to wszystko robić o wiele szybciej i dużo wygodniej niż w innych programach, w których stosowane są powolne w działaniu skrypty i aplety JAVA, dające ślamazarnie działający kod wynikowy z licznymi błędami, które  zwykle ujawniają się dopiero u końcowego użytkownika "zawieszając" przy okazji z reguły komputer.

 

Użytkownicy moich programów nie muszą przeżywać podobnych denerwujących momentów ani oglądać tzw. "krzaczków" widocznych często w innych programach, ponieważ wszystkie moje programy są profesjonalnie napisane w językach programowania ASSEMBLER, oraz PASCAL i skompilowane szybkimi kompilatorami tych języków.

 

 

ODPORNOŚĆ NA BŁĘDY

Program LASY-N podobnie jak inne moje programy posiada szereg wbudowanych mechanizmów zabezpieczających przed pomyłkami osób wprowadzających dane.

Pomyłki zdarzają się przecież czasami każdemu.

 

Omyłkowe wprowadzanie niewłaściwych lub błędnych danych jest w moim programie niemożliwe.

Program sygnalizuje na bieżąco krótkim sygnałem "beep" próby wprowadzenia danych spoza dozwolonego zakresu lub uderzenia w niewłaściwe w danym momencie klawisze.

 

Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby biegłe we wprowadzaniu danych potrafią wprowadzać do moich programów dane z bardzo dużą szybkością dochodzącą do 200 i więcej znaków na minutę.

 

 

WYSZUKIWANIE

Błyskawicznie działa wyszukiwanie wprowadzonych danych na rozmaite sposoby.

Przyjętym w moich programach standardem jest wyszukiwanie w czasie rzeczywistym, czyli "na bieżąco" - tak podczas wprowadzania pierwszej litery jak i kolejnych następnych.

 

Bardzo udanym pomysłem okazało się niespotykane gdzie indziej błyskawiczne wyszukiwanie i sortowanie danych w kolumnach.

Można wyszukiwać dowolne ciągi i łańcuchy znakowe podobnie jak to się dzieje w wyszukiwarkach internetowych.

Wyszukiwanie oraz powtarzanie wyszukiwania możliwe jest do przodu oraz do tyłu przeszukiwanego zbioru.

 

 

OTWARTA ARCHITEKTURA

Otwarta architektura i konstrukcja programu oparta na zastosowaniu makrodefinicji umożliwia w przyszłości, gdyby zaszła taka potrzeba, wprowadzania modyfikacji w jego działaniu i elastyczne dostosowywanie jego struktur do potrzeb.

 

Dzięki zwartej budowie oraz niewielkim rozmiarom kod wynikowy jest niesłychanie szybki w działaniu.

 

Osoba biegła we wprowadzaniu danych jest w stanie w bardzo krótkim czasie wprowadzić do mojego programu LASY-N nawet całą wieś o sporej powierzchni z wieloma działkami leśnymi i ich właścicielami.

 

Bazy danych zostały zaprojektowane w unikalny sposób pod kątem jak najszybszego wprowadzania oraz wyszukiwania informacji i posiadają bardzo skondensowany format.

 

Struktura baz danych umożliwia opracowywanie programem nawet bardzo dużych zbiorów baz danych.

Możliwe jest sporządzanie planów urządzania lasów nawet w skali całego kraju.
 

 

LICENCJE

Autor p. Jerzy Garlicki udostępnia program LASY-N  na zasadzie sprzedaży licencji na czasowe używanie.

Licencja udzielana jest na konkretną instalowaną wersję programu.

Rodzaje udzielanych licencji są zależne od potrzeb użytkownika.

Warunki sprzedaży licencji regulują zawierane z Autorem umowy autorskie.

Typowa licencja udzielana jest na rok używania programu na pojedynczym stanowisku.

 

 

INSTALACJE

Pomimo, że program ma wbudowany szereg profesjonalnych zabezpieczeń nie są udostępniane zdalne instalacje poprzez sieć Internet.

Pełna wersja programu zgodnie z umową licencyjną instalowana jest dla celów bezpieczeństwa na zabezpieczonym dysku twardym będącym własnością Autora programu.

Dysk taki jest następnie montowany w komputerze klienta.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość udostępnienia klientowi całego komputera z zainstalowanym programem.

Za komputer lub twardy dysk z zainstalowanym programem ustalane jest zabezpieczenie zwrotne w postaci gotówki lub weksla.
Nie zwrócenie dysku z programem w ustalonym terminie powoduje, iż weksel staje się wymagalny.
Taki sposób licencjonowanej dzierżawy programu nie ma w sobie żadnego ryzyka i zapewnia uczciwym użytkownikom, brak jakichkolwiek znaczących kosztów.

Okresowej opłacie podlega jedynie wartość udzielanej licencji.


PREZENTACJE

Ewentualne pokazy działania i możliwości programu dokonywane są po ustaleniu szczegółów dotyczących kosztów oraz terminów.

Zapewniam profesjonalną prezentację na moim własnym sprzęcie z wykorzystaniem wcześniej wprowadzonych rzeczywistych danych sporych rozmiarów na przykładzie wybranej gminy z licznymi działkami i ich współwłaścicielami. 


Wersja DEMO

Dla Biur Urządzania Lasów, leśników oraz osób zainteresowanych programem LASY-N udostępniam pobranie ( download ) gotowych do wydruku plików zawierających przykłady zestawień i rejestrów generowanych przez program:

OPIS OGÓLNY
Wynik Inwentaryzacji Urządzeniowej Lasów Nie Stanowiących Własności Skarbu Państwa


REJESTR DZIAŁEK LEŚNYCH I GRUNTÓW DO ZALESIENIA WG WŁAŚCICIELI

KARTA DOKUMENTACJI ŹRÓDŁOWEJ

ZADANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI LEŚNEJ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I MIĄŻSZOŚCI GATUNKÓW PANUJĄCYCH (GŁÓWNYCH ) wg KLAS i PODKLAS WIEKU

OPIS LASÓW I GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW i PODDZIAŁÓW WG WŁAŚCICIELI
 

 

Kodowanie polskich liter CP-896 ( Mazowia ).

 

Dla osób nie posiadających jeszcze programu LASY-N zalecam oglądanie załączonych przykładów zestawień i raportów za pomocą przeglądarki w kultowym programie Volkov Commander v.4.99.08.

( następca Norton Commandera ).

Volkov Commander v.4.99.08 posiada obsługę symboli ramkowych których nie ma WINDOWS.

Program dostępny jest do ściągnięcia w dziale DOWNLOAD.

 

Aby dokładnie obejrzeć załączone zestawienia i raporty, które są sporych rozmiarów najlepiej wydrukować je na drukarce posiadającej wbudowane polskie litery kodowanie CP-896 ( MAZOVIA ) igłowa z szerokim 15" wałkiem np. OKI Microline 321.

 

 

KOSZTY

Koszty zaprojektowania i wykonania całego programu wyniosły kilkadziesiąt tysięcy PLN.

Czasowe udostępnienie programu wymaga zakupu licencji na używanie programu.

Koszt udzielanej przez Autora licencji na używanie programu ustalany jest każdorazowo indywidualnie.

Koszt licencji jest zależny od:

1. Zamierzonego czasu używania programu,
2. Ilości wprowadzanych działek,
3. Powierzchni obrabianych gruntów,
4. Ilość stanowisk komputerowych na których będzie używany program.
5. Termin i sposób płatności.

Koszty pojedynczej licencji na używanie programu na pojedynczym stanowisku komputerowym,

należne Autorowi programu zostały ustalony korzystnie dla wykonawcy sporządzającego plany urządzeniowe lasów i wynoszą:

1. Koszt zakupu licencji na   6 m-cy wynosi od  3.000 Euro
2. Koszt zakupu licencji na 12 m-cy wynosi od 5.000 Euro

Opłaty za roczną lub półroczną licencję możliwe są również w ratach.

Przy zakupie licencji na większą ilość stanowisk udzielane są upusty.

 

Koszty zakupu licencji zwrócą się już po krótkim czasie.

 

Zgodnie z ustawą o prawach autorskich i pokrewnych, koszty zakupu licencji na oprogramowanie komputerowe, są kwotami należnymi do wypłaty Autorowi programu, czyli są one podane już po odliczeniach wszystkich należnych podatków i świadczeń na ZUS.

 

Przychody z tytułu praw autorskich nie są objęte podatkiem VAT jako wartości niematerialne i prawne.

 

Możliwe jest odkupienie od Autora praw własnościowych do całego programu.

Cena do negocjacji.

 

 

PROMOCJE

Autor programu organizuje na sprzedaż licencji okresowe promocje cenowe.

W okresie promocyjnym wartość licencji osiąga najbardziej atrakcyjne, najniższe z możliwych pułapy cenowe.

Informacji o promocjach proszę wypatrywać na internetowych stronach serwera Autora:

www.garlicki.com

 

 

DODATKI

Do wartości licencji na używanie programu doliczane są następujące koszty:

 

1. Jednorazowy koszt instalacji programu uwzględniający warunki licencji wynosi ok. 100 zł.

2. Koszty wdrożenia i ewentualnego przeszkolenie personelu to 50 zł zł za każdą rozpoczętą godzinę.

 

Koszty dojazdu do klienta osoby instalującej i wdrażającej program wraz z zakwaterowaniem pokrywa zamawiający wg przedstawionych rachunków za przejazdy oraz noclegi.

 

 

DOSTAWA PROGRAMU

Dostarczenie komputera lub dysku z programem następuje niezwłocznie po podpisaniu autorskiej umowy licencyjnej,  dostarczeniu weksla będącego zabezpieczeniem za dysk z programem,

oraz po dokonaniu opłaty za licencję ustalonej w umowie.

 

 

WDROŻENIE PROGRAMU

Minimalny czas niezbędny dla przeprowadzenia wdrożenia programu wynosi jeden roboczo-dzień przy założeniu, że użytkownik posiada niezbędną wiedzę w zakresie sporządzania planów urządzania lasu oraz obsługi komputera.
 

 

GWARANCJA

Na sprawne działanie legalnych wersji programu w okresie objętym licencją udzielana jest gwarancja autorska.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W oparciu o obowiązującą Ustawę o Ochronie Danych Osobowych nie będą wysyłane oraz udostępniane żadne osobiste dane osobowe.
Z powyższych powodów program z danymi osobowymi nie będzie wysyłany ani rozpowszechniany E-Mailem bez zgody właścicieli tych danych.

 


PYTANIA
Autor programu odpowiada na wszystkie pytania i jest otwarty na propozycje współpracy pod warunkiem, że będą one z OBOPÓLNĄ korzyścią dla stron.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt E-Mailowy,
lub pod numerami telefonów podanymi w dziale: KONTAKT

 

Informacje na temat innych moich programów dostępne są w dziale SOFTWARE.

 

www.garlicki.com